Receivable by customer: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP
Want to send email reminding this customer? Compose email
Aging (days)
Seq. Doc Number AR Date Invoice Amount < 30 30 - 90 90 - 180 > 180
1 225002446 05-Apr-2019 E-10/04/2019-0001451 4,719,000 4,719,000
2 225002447 05-Apr-2019 E-10/04/2019-0001452 423,500 423,500
3 225002448 05-Apr-2019 E-10/04/2019-0001453 1,144,000 1,144,000
4 225002481 12-Apr-2019 E-13/04/2019-0001503 9,438,000 9,438,000
5 225002498 19-Apr-2019 E-23/04/2019-0001577 2,359,500 2,359,500
6 225002501 19-Apr-2019 E-23/04/2019-0001578 4,719,000 4,719,000
7 225002539 26-Apr-2019 E-27/04/2019-0001667 9,312,468 9,312,468
8 225002571 02-May-2019 E-10/05/2019-0001786 13,414,368 13,414,368
9 225002610 10-May-2019 E-16/05/2019-0001851 4,719,000 4,719,000
10 225002611 10-May-2019 E-16/05/2019-0001852 7,078,500 7,078,500
11 225002630 17-May-2019 E-18/05/2019-0001880 4,719,000 4,719,000
12 225002631 17-May-2019 E-18/05/2019-0001879 2,277,000 2,277,000

Developed by Nguyen Manh Thang. Please contact fc@charleswembley.com